Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Jelen dokumentum tartalmazza a Magyar E-sport Szövetség (a továbbiakban: HUNESZ) mint versenyszervező tájékoztatását a Magyar Nemzeti E-sport Bajnokságra (a továbbiakban: MNEB) nevezők nevezés során megadott személyes adataival kapcsolatos tájékoztatást.

A tájékoztató a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet alapján készült.

Elérhetőségeink:

Cím: 1054 Budapest, Hold utca 21. II/4.

E-mail cím: info@hunesz.hu

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A HUNESZ a 2022-2023. évi szezonban is megszervezi az MNEB-et. Az MNEB nevezésre az erre szolgáló internetes felületen keresztül van lehetőség, amely során meg kell adni az alábbi adatokat:

Játék specifikus adatok:

A nevezés feltétele a fent felsorolt valamennyi adat megadása, ezek nélkül a versenyző azonosítása és a csapatának azonosítása nem lehetséges.

A versenyző nicknevét és csapatának nevét nyilvánosságra hozzuk a hozzá tartozó eredményekkel együtt.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti a versenyző hozzájárulása. Az adatkezelés célja a verseny lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen a nevezés fogadása, rögzítése, a versenyek lebonyolítása, eredmények nyilvántartása, versenyszabályzat és egyéb szabályzatokban foglaltak betartatása.

Adatkezelés időtartama

Nevezési adataidat a következő MNEB szezon megkezdéséig tároljuk, elért eredményeid nyilvánosan elérhetőek lesznek időbeni korlátozás nélkül. Jogod van viszont visszavonni a hozzájárulásodat, ha ezt az MNEB alatt teszed meg, az adatkezelést megszüntetjük, azonban az MNEB-ben sem vehetsz részt ezt követően.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozóként vesszük igénybe:

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Sales Contact Kft., info@salescontact.hu

Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Versenyző számítógépére úgy, hogy azokat a Versenyző internetes böngészője menti le és tárolja el.

A sütik általános feladatai:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Versenyzőtől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Versenyző a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Sütik kikapcsolása az egyes böngészők esetében:

Az adatkezelés időtartamán belül Versenyzőt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

Amennyiben Versenyző jogaival élni kíván, az a Versenyző azonosításával jár együtt, valamint Versenyzőnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Versenyzőről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek a Versenyző adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Versenyző bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük, azonban ebben az esetben a szolgáltatás megszűnök.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés

Versenyző jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatáskérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. 

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a Versenyző azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Versenyzőhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Versenyző jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük a Versenyzőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

Adatkezelés korlátozásához való jog

Versenyző jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Versenyző hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Versenyzőt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog

Versenyző jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a Versenyzőre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk a Versenyzőről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Versenyző kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként a Versenyző személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés a Versenyző önkéntes hozzájárulásán alapul, Versenyzőnek joga van arra, hogy kérje, hogy a Versenyző által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit .xml, .JSON, vagy .csv formátumban bocsátunk a Versenyző rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Versenyző szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt. 

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Versenyzőt.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Versenyzőt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Versenyzőnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023.03.01. napjától érvényes.